Có 1 kết quả:

zhū duō

1/1

zhū duō

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(used for abstract things) a good deal, a lot of