Có 1 kết quả:

zhū rú

1/1

zhū rú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (various things) such as
(2) such as (the following)