Có 1 kết quả:

zhū xiàng

1/1

zhū xiàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

the appearance of all things (Buddhism)

Một số bài thơ có sử dụng