Có 1 kết quả:

zhū bān

1/1

zhū bān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) various
(2) many different kinds of