Có 1 kết quả:

zhū sè ㄓㄨ ㄙㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) various
(2) all kinds

Một số bài thơ có sử dụng