Có 1 kết quả:

móu lì

1/1

móu lì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to make a profit
(2) to gain
(3) to get an advantage