Có 1 kết quả:

móu chén

1/1

móu chén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) imperial strategic adviser
(2) expert on strategy

Một số bài thơ có sử dụng