Có 1 kết quả:

móu chén rú yǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

strategic experts as thick as rain (idiom); no shortage of advisers on strategy