Có 1 kết quả:

móu chén měng jiàng

1/1

Từ điển Trung-Anh

strategic experts and powerful generals (idiom)