Có 1 kết quả:

téng xiě

1/1

téng xiě

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to transcribe
(2) to make a fair copy