Có 1 kết quả:

huǎng chēng

1/1

huǎng chēng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to claim
(2) to pretend