Có 1 kết quả:

qiān xū

1/1

qiān xū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) modest
(2) self-effacing
(3) to make modest remarks