Có 1 kết quả:

jiǎng bù tōng

1/1

Từ điển Trung-Anh

it does not make sense