Có 1 kết quả:

jiǎng xí huì

1/1

jiǎng xí huì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) discussion forum
(2) seminar
(3) assembly