Có 1 kết quả:

xiè shì

1/1

xiè shì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to die
(2) to pass away

Một số bài thơ có sử dụng