Có 1 kết quả:

xiè hòu

1/1

xiè hòu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to thank sb for favor or hospitality