Có 1 kết quả:

xiè què

1/1

xiè què

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to decline
(2) to refuse politely

Một số bài thơ có sử dụng