Có 1 kết quả:

xiè méi

1/1

xiè méi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to thank the matchmaker

Một số bài thơ có sử dụng