Có 1 kết quả:

xiè xiào

1/1

xiè xiào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to visit friends to thank them after a funeral