Có 1 kết quả:

xiè mù

1/1

xiè mù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to take a curtain call
(2) (fig.) to come to an end