Có 1 kết quả:

xiè ēn

1/1

xiè ēn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to thank sb for favor (esp. emperor or superior official)

Một số bài thơ có sử dụng