Có 1 kết quả:

xiè bìng

1/1

xiè bìng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to excuse oneself because of illness

Một số bài thơ có sử dụng