Có 1 kết quả:

xiè zuì

1/1

xiè zuì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to apologize for an offense
(2) to offer one's apology for a fault