Có 1 kết quả:

xiè xie

1/1

xiè xie

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to thank
(2) thanks
(3) thank you