Có 1 kết quả:

miù mào

1/1

miù mào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

feeble-minded and senile