Có 1 kết quả:

jǐn fáng

1/1

jǐn fáng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to guard against
(2) to beware of