Có 1 kết quả:

huá rán

1/1

huá rán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 嘩然|哗然[hua2 ran2]

Một số bài thơ có sử dụng