Có 1 kết quả:

zhèng

1/1

zhèng

phồn thể

Từ điển phổ thông

1. bằng cứ
2. can gián

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Tố cáo, cáo phát. ◇Luận Ngữ 論語: “Kì phụ nhương dương, nhi tử chứng chi” 其父攘羊, 而子證之 (Tử Lộ 子路) Cha bắt trộm cừu, con đi tố cáo.
2. (Động) Nghiệm thực, làm chứng (dùng bằng cớ, sự thật làm cho sáng tỏ hay đoán định). ◎Như: “chứng minh” 證明, “chứng thật” 證實.
3. (Danh) Bằng cớ. ◎Như: “kiến chứng” 見證, “chứng cứ” 證據.
4. (Danh) Giấy tờ, thẻ để xác nhận. ◎Như: “đình xa chứng” 停車證 giấy chứng đậu xe, “tá thư chứng” 借書證 tờ chứng vay tiền.
5. (Danh) Chứng bệnh. § Thông “chứng” 症.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Chứng, chứng cứ (cớ): 作證 Làm chứng; 憑證 Bằng chứng;
② Chứng minh, chứng tỏ: 證幾何題 Chứng minh đề hình học; 這足證他的話的眞假 Điều đó chứng tỏ anh ấy nói thật hay nói dối;
③ Chứng minh thư, giấy chứng, thẻ: 會員證 Giấy chứng nhận hội viên; 工作證 Thẻ công tác; 出入證 Thẻ ra vào; 存款證 Giấy chứng tiền gởi; 公司注册證 Giấy chứng đăng kí công ty; 土地所有證 Giấy chứng quyền sở hữu ruộng đất; 船舶國籍證 Giấy chứng quốc tịch tàu; 股票證 Giấy chứng cổ phiếu;
④ (văn) Chứng bệnh (dùng như 症, bộ 疒).

Từ điển Trung-Anh

(1) certificate
(2) proof
(3) to prove
(4) to demonstrate
(5) to confirm
(6) variant of 症[zheng4]

Từ ghép 170

bā gāng biàn zhèng 八綱辨證bǎo zhèng 保證bǎo zhèng jīn 保證金bǎo zhèng pò huài zhàn lüè 保證破壞戰略bǎo zhèng rén 保證人bì yè zhèng shū 畢業證書bì zhèng 痺證biàn zhèng 辨證biàn zhèng 辯證biàn zhèng fǎ 辯證法biàn zhèng lùn zhì 辨證論治biàn zhèng shī zhì 辨證施治biàn zhèng wéi wù zhǔ yì 辯證唯物主義biǎo zhèng 表證bù kě chè xiāo xìn yòng zhèng 不可撤銷信用證cái chǎn gōng zhèng 財產公證cǎi zhèng 採證chá zhèng 查證chǎn dì zhèng 產地證chū shēng zhèng 出生證chū shēng zhèng míng 出生證明chū shēng zhèng míng shū 出生證明書chuán wén zhèng jù 傳聞證據cuī zhèng 催證cūn zhèng fáng 村證房cún kuǎn zhèng 存款證cún tuō píng zhèng 存託憑證dān zhèng 單證dé zhèng 得證dēng jī zhèng 登機證duì zhèng 對證duì zhèng mìng míng 對證命名fǎn zhèng 反證fǎn zhèng fǎ 反證法fáng chǎn zhèng 房產證gān zhèng 干證gōng zhèng 公證gōng zhèng chù 公證處gōng zhèng rén 公證人gū zhèng bù lì 孤證不立guà hào zhèng 掛號證guò jìng qiān zhèng 過境簽證hé gé zhèng 合格證hé zhèng mó xíng 核證模型huàn zhèng 換證hūn qián cái chǎn gōng zhèng 婚前財產公證jì zhèng 跡證jiǎ zhèng 假證jiǎ zhèng jiàn 假證件jià shǐ zhèng 駕駛證jiǎn zhèng 檢證jiǎn zhèng chéng xù 檢證程序jiàn jiē zhèng jù 間接證據jiàn zhèng 見證jiàn zhèng rén 見證人jié hūn zhèng 結婚證jiè shū zhèng 借書證jū liú zhèng 居留證jū zhù zhèng 居住證jǔ zhèng 舉證kǎo zhèng 考證kě zhuǎn ràng zhèng quàn 可轉讓證券lì zhèng 例證lǚ yuē bǎo zhèng jīn 履約保證金lùn zhèng 論證Měi guó Cún tuō Píng zhèng 美國存託憑證míng zhèng 明證páng zhèng 旁證piào zhèng 票證píng zhèng 憑證qiān zhèng 簽證qiú zhèng 求證qǔ zhèng 取證quán zhèng 權證què zhèng 確證rén zhèng 人證rén zhèng wù zhèng 人證物證rèn zhèng 認證rù jìng qiān zhèng 入境簽證Shàng zhèng zōng hé zhǐ shù 上證綜合指數shēn fèn zhèng 身份證shēn fèn zhèng 身分證shēn fèn zhèng hào mǎ 身份證號碼shēn fèn zhèng hào mǎ 身分證號碼shēn fèn zhèng míng 身份證明shí zhèng 實證shí zhèng zhǔ yì 實證主義shì zhèng 事證shòu zhèng 授證shū zhèng 書證sǐ wú duì zhèng 死無對證sōu zhèng 搜證sōu zhèng 蒐證Tái bāo zhèng 台胞證tiě zhèng 鐵證tiě zhèng rú shān 鐵證如山tīng zhèng huì 聽證會tōng xíng zhèng 通行證wài guó rén jū zhù zhèng míng 外國人居住證明wěi zhèng 偽證wèi jīng zhèng shí 未經證實wù zhèng 物證Xiāng hù Bǎo zhèng Huǐ miè 相互保證毀滅xìn yòng zhèng 信用證xìn yòng zhèng quàn 信用證券xǔ kě zhèng 許可證xuān shì gòng cí zhèng míng 宣誓供詞證明xuān shì zhèng yán 宣誓證言xué sheng zhèng 學生證xué wèi zhèng shū 學位證書xuè zhèng 血證xún huán lùn zhèng 循環論證yǎn zhèng 眼證yàn zhèng 驗證yàn zhèng mǎ 驗證碼Yē hé huá Jiàn zhèng rén 耶和華見證人yǐ zī zhèng míng 以資證明yì yè zhèng shū 肄業證書yǐn zhèng 引證yìn zhèng 印證yǒu jià zhèng quàn 有價證券yù tuō zhèng quàn 預託證券zài bǎo zhèng 再保證zàn zhù zhèng 暫住證zhài wù dān bǎo zhèng quàn 債務擔保證券zhài wù zhèng quàn 債務證券zhài wù zhèng shū 債務證書zhèng cí 證詞zhèng hūn 證婚zhèng hūn rén 證婚人zhèng jiàn 證件zhèng jiāo huì 證交會zhèng jiāo suǒ 證交所zhèng jù 證據zhèng míng 證明zhèng míng lì 證明力zhèng míng shū 證明書zhèng míng wán bì 證明完畢zhèng míng wén jiàn 證明文件zhèng nú 證奴zhèng quàn 證券zhèng quàn dài xiāo 證券代銷zhèng quàn gōng sī 證券公司zhèng quàn huà lǜ 證券化率zhèng quàn jiāo yì suǒ 證券交易所zhèng quàn jīng jì rén 證券經紀人zhèng quàn jīng yíng 證券經營zhèng quàn shāng 證券商zhèng quàn shì chǎng 證券市場zhèng quàn wěi 證券委zhèng quàn wěi yuán huì 證券委員會zhèng rén 證人zhèng rén xí 證人席zhèng shí 證實zhèng shí lǐ 證實禮zhèng shū 證書zhèng wù 證物zhèng yán 證言zhèng yàn 證驗zhèng zhāng 證章zhèng zhào 證照zhǐ zhèng 指證zhì zhèng 質證Zhōng guó zhèng quàn bào 中國證券報zhǔn kǎo zhèng 准考證zhǔn shēng zhèng 准生證zī chǎn dān bǎo zhèng quàn 資產擔保證券zuǒ zhèng 佐證zuò zhèng 作證zuò zhèng néng lì 作證能力