Có 1 kết quả:

jī qiào

1/1

jī qiào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to deride
(2) to mock