Có 1 kết quả:

shí bié

1/1

shí bié

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to distinguish
(2) to discern

Một số bài thơ có sử dụng