Có 1 kết quả:

shí wēi jiàn jǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

lit. see a tiny bit and understand everything (idiom)