Có 1 kết quả:

shí shí wù

1/1

shí shí wù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to have a clear view of things
(2) to adapt to circumstances

Một số bài thơ có sử dụng