Có 1 kết quả:

shí shí dá wù ㄕˊ ㄕˊ ㄉㄚˊ ㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) understanding
(2) to know what's up