Có 1 kết quả:

shí xiàng

1/1

shí xiàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) sensitive
(2) tactful

Một số bài thơ có sử dụng