Có 1 kết quả:

pǔ xiě

1/1

pǔ xiě

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to compose (usu. of music)