Có 1 kết quả:

pǔ biǎo

1/1

pǔ biǎo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

musical stave