Có 1 kết quả:

jǐng gào

1/1

jǐng gào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to warn
(2) to admonish