Có 1 kết quả:

jǐng hào

1/1

jǐng hào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) alarm
(2) alert
(3) warning signal