Có 1 kết quả:

yì chéng

1/1

yì chéng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to translate into (Chinese, English etc)

Một số bài thơ có sử dụng