Có 1 kết quả:

yì dìng ㄧˋ ㄉㄧㄥˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to reach an agreement
(2) to agree upon

Một số bài thơ có sử dụng