Có 1 kết quả:

yì huì

1/1

yì huì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) parliament
(2) legislative assembly

Một số bài thơ có sử dụng