Có 1 kết quả:

Hù guó Zhàn zhēng

1/1

Từ điển Trung-Anh

National Protection War or Campaign to Defend the Republic (1915), a rebellion against the installation of Yuan Shikai 袁世凱|袁世凯[Yuan2 Shi4 kai3] as emperor