Có 1 kết quả:

hù zhào

1/1

hù zhào

phồn thể

Từ điển phổ thông

hộ chiếu

Từ điển Trung-Anh

(1) passport
(2) CL:本[ben3],個|个[ge4]