Có 1 kết quả:

hù dú zi

1/1

hù dú zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(of a woman) to be fiercely protective of one's children