Có 1 kết quả:

hù mù jìng

1/1

hù mù jìng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) goggles
(2) protective glasses