Có 1 kết quả:

hù bèi

1/1

hù bèi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(stationery) to laminate (Tw)