Có 1 kết quả:

hù bèi jī

1/1

hù bèi jī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) laminating machine
(2) laminator