Có 1 kết quả:

hù shēn fú zi

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) amulet
(2) protective talisman
(3) charm