Có 1 kết quả:

dú hòu gǎn

1/1

dú hòu gǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) impression of a book
(2) opinion expressed in a book review