Có 1 kết quả:

biàn hòu

1/1

biàn hòu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to thicken